Вісник №134

Зміст

 1. Маргарита Гарига-Грихно [Давньоруські курганні некрополі чернігова та чернігівського подесення в дослідженнях Д. І. Бліфельда]{Burial mound necropolis chernihiv and chernihiv podesennya in studies D. I. Blifeld} 6-10

  Стаття окремо (.PDF) (437.4 KiB)

 2. Володимир Коваленко [Молоді роки Володимира Святославича: шлях до київського престолу у світлі теорій А. Адлера – Е. Еріксона]{Young years of Volodymyr Svyatoslavytch: his way to kyiv throne in the light of theories of A. Adler – E. Erikson} 10-18

  Стаття окремо (.PDF) (718.6 KiB)

 3. Володимир Пилипенко [Східне обличчя козака Мамая: східні впливи та українське козацтво]{Cossack Mamay’s eastern face: eastern impacts and ukrainian cossacks} 18-23

  Стаття окремо (.PDF) (447.0 KiB)

 4. Артем Лаєвський [Полкова старшина Cтародубського полку: комплектація, посадові обов’язки, кадрова ротація]{The regimental starshyna of Starodub regiment: complement, remit, personnel rotation} 23-29

  Стаття окремо (.PDF) (497.2 KiB)

 5. Ірина Петренко [Одруження мирян Православної Церкви у заборонених ступенях спорідненості в Гетьманщині XVIII ст. (на основі документів фонду «Чернігівська духовна консисторія»){Weddings of laymen of Orthodox Church in the forbidden relationship degrees in Getmanshchine XVIII century (on the basis of documents of fund «the Chernigov spiritual consistory»)} 29-35

  Стаття окремо (.PDF) (492.7 KiB)

 6. Ганна Доманова [Міське судочинство (за актовими книгами Чернігівського магістрату другої половини ХVІІІ ст.)]{City proceedings (in accordance to the register books of Chernihiv magistrate of the second half of the eighteenth century)} 35-41

  Стаття окремо (.PDF) (456.9 KiB)

 7. Людмила Ясновська [О.Ф.Шафонський – дослідник давньоруських старожитностей Чернігівщини]{O.F.Shafonsky – the old russian antiquities of Chernihiv region}42-45

  Стаття окремо (.PDF) (430.0 KiB)

 8. Ольга Сидоренко [Увічнення пам’яті чернігівців, які відзначилися у Кримській війні 1853–1856 рр.]{Perpetuate the memory of Chernihiv natives who distinguished in the Crimean war of 1853–1856}46-51

  Стаття окремо (.PDF) (442.8 KiB)

 9. Наталія Ципляк [Навчально-матеріальна база Чернігівської духовної семінарії у ХІХ – на початку ХХ ст.]{Training facilities of the Chernigov theological seminary (XIX – beginning of XIX centures)} 52-58

  Стаття окремо (.PDF) (452.9 KiB)

 10. Наталія Дорошок [Структура та кадровий склад статистичної служби при Чернігівському земстві (друга половина XIX – початок XX ст.)]{Organisational structure and human resources of statistics service at Chernihiv zemstvo (second half of the XIX century – beginning of the XX century )} 58-62

  Стаття окремо (.PDF) (437.5 KiB)

 11. Галина Полієнко [Участь духовенства Чернігівської єпархії Православної Церкви в антиалкогольних компаніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.]{The participation of Chernigov diocese of Orthodox Church in anti-alcohol campaigns in the late ХІХ – earlY ХХ centuries} 62-66

  Стаття окремо (.PDF) (437.5 KiB)

 12. Людмила Житник [Старообрядництво Чернігівської губернії в історіографії другої половини XIX – початку XX ст.]{Old believers of Chernigov province in the historiography of the second half of XIX – early XX century.} 67-71

  Стаття окремо (.PDF) (437.8 KiB)

 13. Олександр Литовченко [Становлення й розвиток фото- та кіносправи в Чернігові у другій половині XIX — на початку XX ст.]{The establishment and the development of photo and cinema industry in the second half of the XIX and at the beginning of the XX century in Chernihiv} 71-77

  Стаття окремо (.PDF) (453.8 KiB)

 14. Ольга Гейда [Археолог та колекціонер Турвонт Кибальчич ]{Archaeologist and collector Turvont Kibalchich} 77-85

  Стаття окремо (.PDF) (468.8 KiB)

 15. Олександр Рахно [Предводитель дворянства Чернігівської губернії О. О. Муханов: віхи життя та громадської діяльності]{Leader of nobility the province of Chernihiv O. O. Mukhanov: milestones in the life and public activity} 85-92

  Стаття окремо (.PDF) (461.1 KiB)

 16. Андрій Чуткий [До біографії родини Драгоманових: історія здобуття освіти С.М. Драгомановим]{On biography of Dragomanov family: history of obtaining education by S. Dragomanov} 92-98

  Стаття окремо (.PDF) (451.8 KiB)

 17. Тамара Демченко [Чернігівці на «святі української інтелігенції»]{The Chernihiv intellectuals representatives on the holiday of the ukrainian intellectuals} 98-104

  Стаття окремо (.PDF) (456.1 KiB)

 18. Ігор Срібняк [З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: «Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш»]{From the history of military educational institutions interned Polish army in the UNR in 1921: «Youth school of accelerated release for training officers of war camp in Kalisz»} 105-108

  Стаття окремо (.PDF) (428.3 KiB)

 19. Світлана Рой [Участь викладачів та співробітників Ніжинського інституту народної освіти у громадсько-політичному та соціокультурному житті за доби українізації у 20-х рр. ХХ ст.]{Raticipation of lectures and staff of Nizhyn institute of people’s education in political, social and cultural life during the time of ukrainization in 1920-th.} 109-113

  Стаття окремо (.PDF) (436.0 KiB)

 20. Катерина Ромашко [Специфіка організації студентського життя В 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Чернігівського і Ніжинського інститутів народної освіти)]{The specifics of the organization of student life in 20-ies of the 20 century (on materials of Chernigov and Nezhin institute of education)} 114-118

  Стаття окремо (.PDF) (437.1 KiB)

 21. Андрій Острянко [Вища школа на Чернігівщині і реформування системи освіти у 1920-1930-х рр.]{Chernihiv region high school and reforming the education system in 1920-1930s } 118-126

  Стаття окремо (.PDF) (471.8 KiB)

 22. Володимир Гаврилов [Державні фінансові позики та їх вплив на добробут селян у повоєнний час]{State financial loans and their influence on peasants’ welfare in post-war time.} 126-130

  Стаття окремо (.PDF) (434.0 KiB)

 23. Оксана Савицька [Забезпечення водою населення Чернігова в 1943-1953 рр. як повсякденна практика]{Population water supply of Chernihiv in 1943-1953 as an everyday practice } 131-139

  Стаття окремо (.PDF) (469.4 KiB)

 24. Тетяна Букіна [Розвиток колгоспної системи на шляху переходу від колективної до приватної власності в другій половині 1980-х рр: на прикладі Миколаївської та Одеської областей УРСР]{Development collective farm system in tne transition from collective to private ownership in the second half of 1980: case Mykolaiv and Odessa reqions of the USSR} 139-144

  Стаття окремо (.PDF) (443.2 KiB)

 25. Ростислав Вацеба [Генріх Готшалкович – “король” слов’ян і нордальбінгів:політичний портрет правителя і його держави]{Henry the son of Gottschalk – “king” of the slavs and nordalbingians: political portrait of the ruler and his state} 145-154

  Стаття окремо (.PDF) (523.2 KiB)

 26. Володимир Дятлов [Образи світла, ночі і темряви в реформаційному дискурсі ХVІ століття]{The images of the light, the night and the darkness in reformation discourse of the XVI century} 155-160

  Стаття окремо (.PDF) (440.7 KiB)

 27. Олена Козинець [Створення та реоганізація військового міністерства Російської імперії у першій чверті ХІХ ст.]{The creation and reorganization of the ministry of defence of the Russian empire in the 1st quarter of the XIX century.} 161-164

  Стаття окремо (.PDF) (425.5 KiB)

 28. Тетяна Кандаурова [Военные поселения как цивилизующие практики развития отдельных территорий: опыт австрийской Военной границы и России]{Military settlements as a civilizing practice of development of separate territories: the experience of the austrian Military border and Russia} 165-172

  Стаття окремо (.PDF) (457.2 KiB)

 29. Костянтин Ячменіхін [Організація і функціонавання освіти в округах військових поселень російської армії в першій половині ХІХ ст.]{The organization and functioning of education in the districts of military settlements of the russian army in the first half of the 19th century} 172-179

  Стаття окремо (.PDF) (457.3 KiB)

 30. Світлана Бучаста [Законодавча база регулювання будівельного процесу у російських військових поселеннях першої половини XIX ст.]{The legislative framework governing the construction process in the russian military settlements of the first half of the XIX century.}  180-184

  Стаття окремо (.PDF) (434.7 KiB)

 31. Олена Приходьон [До питання про правовий статус духовенства за доби правління Миколи І]{Revisiting legal status of the clergy in Nicholas I’s reign} 185-189

  Стаття окремо (.PDF) (434.4 KiB)

 32. Виктория Марасанова [Национальный состав чиновников Ярославской губернии в XIX – начале ХХ века]{National compozition of the officials of the Yaroslavl province in the XIX – beginning XXth century} 190-194

  Стаття окремо (.PDF) (436.1 KiB)

 33. Людмила Павленко [Нові тенденції в організації житлового простору в країнах Європи та США у публіцистичній періодиці Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.]{The new trends in home-space design in Europe and the USA in the Russian publicistic periodicalss of the second half of the ХІХth – the beginning of the ХХth century.} 194-202

  Стаття окремо (.PDF) (469.9 KiB)

 34. Олена Стрілюк [С. Ю. Крижановський – «головний натхненник» чи «злий геній» П. А. Столипіна]{S. E. Kryzhanovskiy – “main inspirer” or “evil genius” of P. A. Stolypin} 202-209

  Стаття окремо (.PDF) (464.1 KiB)

 35. Олександр Герасимчук [Кустарні промисли на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.)]{Cottage crafts on Chernihiv region in the stolypin’s agrarian reform period (1906–1917) } 210-215

  Стаття окремо (.PDF) (463.1 KiB)

 36. Вікторія Головко[Діяльність І.Я.Гурлянда на посту редактора офіціозу «Росія»]{Activities of I.Hurlyand’s as editor official on «Russia»} 215-219

  Стаття окремо (.PDF) (435.3 KiB)

 37. Наталія Лашук [Проблема «жидомасонської змови» в російській публіцистиці початку ХХ ст.]{The problem of the judeo-masonic conspiracy in russianpublicism in 20-th century} 219-223

  Стаття окремо (.PDF) (435.9 KiB)

 38. Сергій Малишко [Православне військове духівництво Російської імперії в 1914 р.]{The orthodox military clergy of the Russian empire in 1914} 223-228

  Стаття окремо (.PDF) (444.5 KiB)

 39. Ольга Мітькіна [Громадські організації на службі Франкофонії]{Non-governmental organizations on the service of Francophonie} 228-235

  Стаття окремо (.PDF) (471.2 KiB)

 40. Тетяна Соломенна [Трансформація Східного партнерства після саміту у Вільнюсі]{Post-Vilnius Eastern partnership transformation} 235-238

  Стаття окремо (.PDF) (429.8 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

five × 2 =