Вісник №139(1)

Зміст

 1. Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В., Голець О.В. [Програмно-нормативні основи адаптивного фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я] {Software and normative framework of adaptive physical education of students with disabilities} 3-7

  3 (608.5 KiB)

 2. Багінська О.В. [Моделювання біодинамічної та координаційної структури руху в процесі інтегральної оцінки розвитку рухової функції школярів 6-15 років] {Modeling biodynamic movement and coordination structure in the integrated assessment of motor function of 6-15 years schoolchildren} 8-12

  4 (797.3 KiB)

 3. Бегун П.И., Крестинина А.А., Козерук Ю.В. [Анализ биомеханических исследований травм головного мозга] {Analis of biomechanical studies of the brain injury} 13-16

  5 (547.7 KiB)

 4. Белых С.И. [Выбор пути модернизации физического воспитания студентов в высшей школе Украины] {choice of path of modernization of physical education students the higher school of Ukraine} 17-21

  6 (559.4 KiB)

 5. Березовський В.А. [Навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в 10-11 класах] {Teaching of orienteering during the lessons of physical culture in 10-11 classes of secondary school}22-24

  7 (477.3 KiB)

 6. Бикова О.О. [Акробатичні вправи та вправи із застосуванням швидкісної (координаційної) драбини як засіб покращення координаційної підготовленості гандболістів]{Acrobatic exercises and jump exercises with using speed (coordinating) ladder as a means to improve the coordination readiness of handball players} 25-29

  8 (544.9 KiB)

 7. Бондаренко І.Г., Бойченко О.В., Бондаренко О.В. [Особливості фізичного виховання школярів з порушеннями опорно-рухового апарату] {Features of physical education of schoolchildren with violation of musculoskeletal system}30-33

  9 (533.7 KiB)

 8. Босенко А.І. [Вікові і статеві особливості формування та реакції на фізичні навантаження системи керування рухами у школярів 7-16 років] {Age- and gender-specific structures and responses of the motion control system to physical loads in schoolchildren aged 7 to 16} 34-39

  10 (635.5 KiB)

 9. Герасимчук А.Ю., Галаманжук Л.Л., Єдинак Г.А. [Ефективність експериментальних організації і змісту рухливих хвилинок, перерв у поліпшенні деяких показників фізичного стану 6-річних дітей протягом першого навчального семестру в школі] {The efficiency of experimental organization, content of mobile minutes and breaks in the improvement of some indicators of the physical condition of the 6-year old children during the first semester in school} 40-44

  11 (549.0 KiB)

 10. Гузар В.М., Савченко-Марущак М.С., Шалар О.Г. [Вплив фізичної підготовленості на властивості особистості юних каратистів] {Influence of physical training on the properties of the individual young karate} 45-48

  12 (596.9 KiB)

 11. Дейнеко С.М., Кирієнко Д.М., Могильний Ф.В. [Оцінка показників фізичного розвитку учнів загальної середньої школи методом центильних величин] {Pupils’ physical development estimation at secondary school by the centile method} 49-52

  13 (491.1 KiB)

 12. Екимов В.Ю., Пономаренко В.К., Волков Ю.О. [Биомеханика функционального плоскостопия] {Biomechanics of functional flatfoot} 53-59

  14 (676.7 KiB)

 13. Erdmann W.S. [Biomechanist as an adisor to runners] {Фахівці з біомеханіки як порадники для спортсменів-бугінів} 60-65

  15 (794.7 KiB)

 14. Єрмаков С.С., Носко М.О., Маслов В.М., Гришко Л.Г. [Застосування тренажерів при технічній та фізичній підготовці волейболістів] {The usage of trainers while volleyball players’ technical and physical preparation} 66-69

  16 (489.0 KiB)

 15. Жданович А.А., Яцук Д. И., Позюбанов Э.П. [Временные характеристики шага высококвалифицированных спортсменок на различных участках бега на средние и длинные дистанции] {Time characteristics of a stride of highly skilled female runners on different sections of middle and long distances} 70-73

  17 (518.5 KiB)

 16. Жула В.П., Маслов В.М., Вертель О.В. [Розвиток рухових умінь студентів при виконанні блокування в процесі занять волейболом] {The development of motive abilities of students at performance of blocking during playing volleyball} 74-77

  18 (691.2 KiB)

 17. Жула Л.В., Рябченко В.Г., Рябченко Р.В., Жула Г.В. [Біомеханічний контроль рівня сформованості рухової навички техніки виконання подачі у волейболі студенток факультету фізичного виховання] {Biomechanics control of level formed of motive skill of a serve technique in volleyball of students of physical education faculty} 78-81

  19 (586.7 KiB)

 18. Іващенко О.В., Худолій О.М., Мірошниченко Д.Т. [Структурна модель формування рухової функції у дівчаток молодших класів] {Structural model of formation of motor girls junior} 82-86

  20 (577.1 KiB)

 19. Караулова С.І., Богдановська Н.В. [Динаміка показників функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації у бігу на короткі дистанції у олімпійському макроциклі] {Dynamics of indicators of functional training athletes highly qualified in the sprint in the olympic macrocycles} 87-90

  21 (632.8 KiB)

 20. Ковальчук В.Я. [Аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді Польщі] {Analysis-software support the standard of physical education students Poland} 91-93

  22 (478.2 KiB)

 21. Колумбет О.М., Черновський С.М. [Вплив методики стимульованого розвитку стрибучості на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів] {Influence of methods of the stimulated development of jumping ability is on the indexes of coordinating internalss of students of pedagogical institutes of higher} 94-99

  23 (582.7 KiB)

 22. Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.П. [Технологічні засади формування рухової компетенції у студентів спеціальних медичних груп у процесі фізичного виховання ВНЗ] {The technological bases of formation of motor competence the students of special medical group during physical training in universities} 100-103

  24 (499.0 KiB)

 23. Кошман М.Г., Кветинский С.С. [Организационно-методические основы физического воспитания детей старшего дошкольного возраста] {Organizational and methodical bases of preschoolers’ physical education} 104-106

  25 (478.3 KiB)

 24. Кривенцова І.В., Клименченко В.Г., Донець І.О. [Вдосконалення методики функціональної фізичної підготовки студентів на заняттях в секції фехтування] {The improvement of functional physical training of the students in fencing classes} 107-109

  26 (509.8 KiB)

 25. Кузнєцова О.Т. [Особливості структури фізичної підготовленості та психофізіологічного стану студентів] {Features of structure of students’ physical preparedness and psychically-physiological state} 110-115

  27 (667.1 KiB)

 26. Леутко В.К. [Воспитание физических качеств учащихся на уроках физической культуры путём рационального использования средств и методов системы кроссфит] {Education of physical qualities of pupils at physical training lessons through rational use of crossfit’s methods} 116-119

  28 (567.3 KiB)

 27. Лутовинов Ю.А. [Соотношение средств ОФП и СФП в мезоциклах различного типа подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов] {Correlations of general and special physical preparedness of young weightlifters in mesocycles preparatory period} 120-122

  29 (478.7 KiB)

 28. Луценко Р.В. [Дослідження фізичної підготовленості студентів ВНЗ під час занять з фізичного виховання засобами міні-футболу] {Research of students’ physical preparedness during physical education classes by mini-football facilities} 123-126

  30 (592.4 KiB)

 29. Ляпін В.П., Андреєва В.В., Хатіпов М.О., Мамаєва О.В. [Комплексне вивчення стану аденілової системи еритроцитів і системи циклічних нуклеотидів у борців] {Comprehensive study of adenylic erythrocyte and cyclic nucleotide system condition of wrestlers} 127-131

  31 (627.3 KiB)

 30. Мозолев О.М. [Аналіз факторів та динаміки розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі] {Analysis of the factors and education development dynamics of in the field of physical culture and sports in Poland} 132-136

  32 (649.2 KiB)

 31. Мочернюк В.Б. [Соматометричні моделі висококваліфікованих важкоатлетів-олімпійців] {Somatometric patterns of highly qualified olympic competitors weightlifters} 137-140

  33 (543.5 KiB)

 32. Осіпов В.М. [Проблеми оцінки рівня фізичної підготовленості студентів у процесі їх фізичного виховання] {Problems in the assessment of physical fitness level of students in the process of physical education} 141-144

  34 (487.0 KiB)

 33. Подригало Л.В., Володченко О.А. [Порівняльний аналіз біомеханічних аспектів кік-боксу та інших одноборств] {Comparative analysis of the biomechanical aspects of kick-boxing and other combat sports} 145-149

  35 (526.6 KiB)

 34. Позюбанов Э.П., Миневич М.А., Макась М.М., Хмельницкая Л.Ш. [Исследование пространственно-временных характеристик в беговых заданиях максимальной мощности] {Investigation of spatial-temporal features in running tasks of peak power} 150-152

  36 (509.4 KiB)

 35. Политько Е.В. [Сравнительный анализ структуры соревновательной деятельности пловцов различной квалификации, выступающих на дистанции 200 метров баттерфляй] {Comparative analysis of competitive activity of swimmers of various qualifications on 200-meter butterfly distance} 153-156

  37 (910.2 KiB)

 36. Приймак С.Г. [Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у волейболі в залежності від ігрового амплуа] {Features of students’ figures specializing in volleyball depending on role playing} 157-162

  38 (565.1 KiB)

 37. Редько Т.М. [Модель використання wellness коучингу в процесі фізичного виховання студентів педагогічного вищого навчального закладу] {Model of wellness coaching use in the course of physical training of students pedagogical higher educational institutions} 163-167

  39 (577.3 KiB)

 38. Саламаха О.Є. [Необхідність використання сучасних методів самоконтролю на заняттях з фізичного виховання та у спортивному тренуванні] {Necessity of modern self-control methods usage in physical education and in sport trainings} 168-171

  40 (564.3 KiB)

 39. Самокиш І.І. [Обґрунтування методики оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів] {Substantiation of a technique of estimation functionality university students} 172-175

  41 (505.3 KiB)

 40. Твердохліб О.Ф. [Методи дослідження біомеханічних характеристик культових психосоматичних вправ трипільської культури] {The research methods of trypillian culture cult psychosomatic trainings biomechanical characteristics} 176-179

  42 (485.9 KiB)

 41. Тимошенко О.В., Грибан Г.П., Краснов В.П. [Аналіз причин низького рівня фізичного стану студентів спеціальної медичної групи] {The analysis of the reasons of poor physical condition of the students with special medical group} 180-182

  43 (516.9 KiB)

 42. Ткаченко П.П. [Модернізація системи фізичного виховання студентів на основі особистісно орієнтованого вибору рухової активності] {The modernization of student’s physical education based on a personal selection of the physical activity} 183-186

  44 (487.0 KiB)

 43. Трояновська М.М., Лазаренко М.Г. [Біомеханічні показники координаційних якостей дівчат 13-14 років під час занять біатлоном у позашкільних навчальних закладах] {Biomechanical parameters coordination skills of girls 13-14 years during employment in biathlon school educational institutions} 187-190

  45 (518.0 KiB)

 44. Фариборз Мохаммадипур, Сасан Надери [Механическая модель организации финального разгона в метании копья] {Mechanical model of the final effort organization in javelin throw} 191-195

  46 (600.3 KiB)

 45. Христова Т.Є. [Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ] {The development of motor skills os children with disorders of musculetetal system with methods of corrective exercise} 196-199

  47 (522.8 KiB)

 46. Худолій О.М., Іващенко О.В., Капкан О.О. [Особливості фізичного розвитку школярів 14-15 років] {Features of physical development of pupils 14-15 years} 200-204

  48 (536.8 KiB)

 47. Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А. [Критерії розвитку здібності до просторової диференціації дітей віком 7-14 років для вдосконалення системи спортивного відбору] {Criteria to determine spatial differentiation abilities development for the further improvement of sports selection system: children of 7-14 age groups} 205-210

  49 (593.1 KiB)

 48. Архипов О.А. [Біомеханічний аналіз статокінезіограм для оцінки факторів стійкості у студентів до і після рухових навантажень] {Biomechanical analysis of statokineziohram to assess the factors of stability in the students before and after the motor loads} 211-221

  50 (909.6 KiB)

 49. Виноградський Б.А., АЛЬ-УБАЇДІ Алі Абдулкарім Джасім [Ефективність використання засобів локального охолодження організму школярів Іраку] {Effectiveness of local technical means for body cooling of Iraq’s pupils} 222-227

  51 (640.8 KiB)

 50. Гамалий В.В., Шевчук Е.Н. [Технико-тактическая подготовка фехтовальщиков на различных этапах многолетнего спортивного совершенствования] {Technique and tactical training of the fencers on different stages of long-term sport perfection} 228-234

  52 (1.1 MiB)

 51. Гаркуша С.В. [Біомеханічний контроль техніки рухових дій студентів-важкоатлетів методом тензодинамометрії] {Biomechanical control of motor action technique of students-weightlifters by means of tensiodynamometry method} 235-240

  53 (621.0 KiB)

 52. Еганов А.В., Романова Л.А., Быков В.С., Никифорова С. А., Кокин В.Ю. [Технология конструирования компьютерной программы коррекции фигуры студенток в процессе занятий фитнесом] {The technology of constructing computer programs correction of the body of the students in the process of fitness} 241-243

  54 (478.1 KiB)

 53. Загревский В.И., Иванчиков Н.В. [Компьютерная реализация оценки соревновательных параметров поединка борцов] {Computer realization of wrestlers fights competitive parameters evaluation} 244-248

  55 (549.1 KiB)

 54. Иванчиков Н.В, Загревский В.И. [Математическая модель технико-тактических действий борцов] {The mathematical model of wrestlers technical-tactical actions} 249-252

  56 (509.2 KiB)

 55. Пронтенко К.В., Безпалий С.М., Пронтенко В.В., Штома В.Д. [Попередження спортивного травматизму за допомогою ізометричних вправ] {Warning of sporting traumatism by means of isometric exercises} 253-256

  57 (520.4 KiB)

 56. Рубіс К.М., Толочний В.М., Сорокопуд В.Б., Лисюк С.М. [Використання сучасних засобів для контролю техніки та запобігання травматизму у спортивній боротьбі] {The use of modern facilities for control of technique and prevention of injuries in sport fight} 257-260

  58 (611.6 KiB)

 57. Семенюк М.В., Быков Д.Ю. [Использование компьютерного педографа-платформы hr mat в оценке качества отталкивания в движениях конькобежца] {Using the hr mat platform in the push-off quality assessment of the speed skater movements} 261-265

  59 (882.6 KiB)

 58. Середа Н.В. [Маркетингові комунікації у формуванні позитивного іміджу фізкультурно-спортивної організації з неолімпійських видів спорту] {Marketing communication in creating a positive image of sports organization for non-olympic sports} 266-269

  60 (500.9 KiB)

 59. Сотский Н.Б. [Об особенностях создания силовых полей как основы конструирования современных тренажеров] {Peculiarities of creating force fields as the basis for designing modern exercisers} 270-274

  61 (522.6 KiB)

 60. Ананченко К.В., Єрмаков С.С., Бойченко Н.В. [Загальний курс “Бойові мистецтва” у ВНЗ при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту] {General course “Martial arts” in higher educational establishment in training physical education and sport specialists} 275-279

  62 (627.3 KiB)

 61. Афтимичук О.Е. [Характеристики ритма профессионально-педагогической деятельности] {The characteristics of rhythm of the professional and pedagogical activity} 280-286

  63 (691.5 KiB)

 62. Бабенко В.Г. [Управлінська культура як психолого-педагогічна складова системи фізичної підготовки працівників національної поліції України] {Administrative culture as psychological and pedagogical constituent of the system of physical preparation of workers of the national police of Ukraine} 287-290

  64 (494.7 KiB)

 63. Багорка А.М. [Педагогічний аналіз наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі “коледж-університет”] {Pedagogical analysis of the continuity of professional training of future specialists of physical culture and sports in the “college-university system} 291-295

  65 (496.1 KiB)

 64. Воєділова О.М., Корнєва А.О., Козир А.С. [Готовність вчителів фізичної культури до використання національних рухливих ігор як засобу етнопедагогіки] {Readiness of physical training teachers to use national folk agile games as a tool of ethnopedagogy} 296-299

  66 (500.3 KiB)

 65. Гаркуша С.В., Гаркуша В.В., Короп М.Ю., Гришко Л.Г. [Сучасні проблеми галузі фізичного виховання в аспекті здоров’язбереження учнів та студентів] {Modern problems of the area of physical education in the aspect of health preservation of pupils and students} 300-306

  67 (598.5 KiB)

 66. Дерека Т.Г. [Акме-мотиваційна компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання: динаміка формування в процесі неперервної професійної підготовки] {Acme-motivational component of physical education specialists’acmeological competence: the dynamics of formation during lifelong professional training} 307-311

  68 (536.4 KiB)

 67. Долинний Ю.О. [Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями] {The readiness of future specialists in physical education and sports to rehabilitation work with children with disabilities} 312-316

  69 (499.0 KiB)

 68. Жaра Г.І. [Білінгвальний курс “Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя” у системі підготовки магістрів педагогічного університету] {Bilingual course “technologies of teacher’s individual health preservation and professional burnout prevention” in the system of masters of pedagogical university training} 317-321

  70 (529.3 KiB)

 69. Зайцев В.О., Бабич В.І. [Методика формування професійної готовності майбутніх фахівців “Здоров’я людини” в ракурсі виховання всебічно здорового підростаючого покоління] {Methods of forming of professional readiness of future specialists “Human health” from the perspective of education of comprehensively healthy younger generation} 322-325

  71 (482.5 KiB)

 70. Кладікова І.І., Жиденко А.О., Кузьомко Л.М. [Трансфер природничих знань для формування здоров’язбережувальної професійної компетентності вчителя фізкультури та основ здоров’я] {Transfer of science knowledge to generate intelligent component health reserving professional competence of teachers of physical training and basics of health} 326-329

  72 (495.5 KiB)

 71. Конох А.П., Притула О.Л. [Професійна підготовка тренерів-викладачів з українського рукопашу “Спас” в вищому навчальному закладі] {Professional training of teaching coaches specializing in ukrainian hand-to-hand fighting “Spass” in the higher educational establishment} 330-333

  73 (487.7 KiB)

 72. Короленко К.В., Смірнова Н.І., Корнієнко Д.С. [Професійне становлення майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту в процесі навчання у ВНЗ] {Professional of future specialists in physical culture and sports in the learning process at the university} 334-336

  74 (479.7 KiB)

 73. Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В., Рядинська І.А. [Аналіз змісту підготовки майбутніх тренерів з художньої гімнастики] {Analysis of the content of training future coaches in rhythmic gymnastics} 337-340

  75 (518.6 KiB)

 74. Крижанівська О.Ф. [Історична спадщина легкої атлетики в розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів інституцій фізичного виховання і спорту] {Historical heritage of athletics in development of value-motivational character of the students of physical training and sports institutions} 341-344

  76 (513.6 KiB)

 75. Мунтян В.С., Попрошаев А.В. [Влияние теоретической подготовки и дистанционного обучения на повышение качества учебно-тренировочного процесса] {The theoretical training and distance learning influence to increase efficiency of training process} 345-348

  77 (487.7 KiB)

 76. Огієнко М.М., Лисенко Л.Л. [Наступність в педагогічній практиці й безперервність пошуку професійних компетентностей як основа зростання майбутнього вчителя фізичної культури] {Continuity in teaching practice and continuous search of professional competencies as the basis for growth of a future teacher of physical training} 349-353

  78 (581.8 KiB)

 77. Проніков О.К., Терентьєва Н.О. [Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних університетах України в умовах глобалізації] {Preparation of the future teachers of physical training in pedagogical universities of Ukraine in the conditions of globalization} 354-358

  79 (494.9 KiB)

 78. Синіговець В. І., Петрикей О.О. [Діагностика формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до валеологічної діяльності в школі] {Diagnosis of formation of readiness of future teachers of physical culture to school activities valeological} 359-363

  80 (527.2 KiB)

 79. Хлус Н.О. [Покращення рівня соматичного здоров’я та морфофункціонального стану майбутніх вихователів засобами фітбол-аеробіки] {Improvement of somatic health and morphofunctional sense of future educators by fitball–aerobics facilities} 364-368

  81 (527.9 KiB)

 80. Ячнюк І.О., Ячнюк Ю.Б., Ячнюк М.Ю. [Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до професійної діяльності] {The training of future specialists in physical education to professional activities} 369-371

  82 (477.8 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

14 − six =