Вісник №144

Зміст

 1. Авраменко К. Б. [Реалізація компетентнісного підходу у вищих навчальних закладах України як умова модернізації професійної підготовки педагогів]{The realization of competence approach in the system of higher education as the condition of modernisation of professional training of future teachers} 3-6

  Стаття окремо (.PDF) (551.6 KiB)

 2. Базилюк Т. А. [Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи]{Health-saving technologies in physical education of students} 7-10

  Стаття окремо (.PDF) (442.3 KiB)

 3. Барбаш М. І., Барбаш В. І. [Нарисна геометрія в умовах використання інформаційних освітніх технологій]{Descriptive geometry in the use of information technologies education} 11-14

  Стаття окремо (.PDF) (730.1 KiB)

 4. Головач А. А., Могильний Ф. В. [Основні аспекти організації спеціальної фізичної підготовки в навчальних закладах ДКВС України]{The main aspects of organizing special physical training classes in educational institutions of the state criminal and executive service of Ukraine} 15-19

  Стаття окремо (.PDF) (449.3 KiB)

 5. Данилова А. М. [Наукові підходи до визначення поняття професійної підготовки студентів з особливими потребами]{The scientific approaches to the definition of concept professional training of students with special needs} 20-24

  Стаття окремо (.PDF) (448.2 KiB)

 6. Донець І. О., Кривенцова І. В., Міненок А. О. [Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах оновлення навчальних програм]{Formation maintaining health competence of primary school teachers as the update education in the curriculum} 25-29

  Стаття окремо (.PDF) (454.6 KiB)

 7. Дрижак В. В., Єрмак С. М. [Курсантське та студентське самоврядування як фактор удосконалення навчально-виховного процесу]{Cadet and student self-government as a factor of improvement of educational process} 30-33

  Стаття окремо (.PDF) (378.7 KiB)

 8. Дудорова Л. Ю. [Впровадження засобів активного туризму в рекреаційну діяльність студентської молоді]{Implementation means of active tourism for recreational activity students} 34-36

  Стаття окремо (.PDF) (437.3 KiB)

 9. Жигун К. Ф., Миргородський Ю. М., Литовченко Г. О. [Формування науково-діалектичного світогляду студентів у сфері фізичної культури]{Formation of the students’ scientific dialectical conception of the world in the sphere of physical culture} 37-40

  Стаття окремо (.PDF) (445.4 KiB)

 10. Іванова К. Ю. [Навчально-методичне забезпечення геометричної підготовки майбутніх учителів початкових класів як сучасна педагогічна проблема]{Educational and methodical ensuring of geometrical training of future primary school teachers as a modern pedagogical problem} 41-44

  Стаття окремо (.PDF) (439.5 KiB)

 11. Ільченко А. А. [Роль куратора академічної групи у вищому навчальному закладі]{The role of the curator of the academic group in higher education} 45-48

  Стаття окремо (.PDF) (443.5 KiB)

 12. Коновалова К. І. [Аксіологічний підхід до формування професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів]{Axiological approach to the formation professional culture of future teachers of kindergarten} 49-52

  Стаття окремо (.PDF) (443.1 KiB)

 13. Конончук А. І. [Проектні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців]{The project technology in the professional preparation of future specialists} 53-56

  Стаття окремо (.PDF) (447.3 KiB)

 14. Корчова Г. Л. [Академічна мобільність здобувачів в умовах сучасного освітнього процесу]{Academic mobility of students in the modern educational process} 57-60

  Стаття окремо (.PDF) (444.7 KiB)

 15. Костіна В. В. [Підготовка майбутніх фахівців до створення виховного простору школи як умова профілактики дезадаптації учнів]{Training of future specialists in creation of school educational space as a condition for prevention of maladjustment of pupils} 61-66

  Стаття окремо (.PDF) (465.8 KiB)

 16. Кузнєцов О. О. [Структура та зміст інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи]{Informatics competence structure and content of penitentiary system specialist} 67-72

  Стаття окремо (.PDF) (456.3 KiB)

 17. Лесик Г. В. [Історико-педагогічні дослідження для освітньої сучасності України]{Historical and pedagogic research for educational modernity of Ukraine} 73-75

  Стаття окремо (.PDF) (439.8 KiB)

 18. Лугова Т. В. [Соціокультурна адаптація іноземних студентів до навчання у ВНЗ України (досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди)]{Foreign students’ social and cultural adaptation to study at ukrainian higher educational establishments (based on H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University experience)} 76-81

  Стаття окремо (.PDF) (462.5 KiB)

 19. Марушкевич А. А. [Актуалізація напрямів наукових досліджень: врахування досвіду викладачів кафедри педагогіки Київського університету]{Actualization of scientific research directions: taking into consideration experience of teachers of pedagogy department of Kyiv University} 82-86

  Стаття окремо (.PDF) (449.4 KiB)

 20. Ничипоренко І. В. [Мотивація студентської молоді до ведення здорового способу життя засобами сучасних методів проведення занять з фізичного виховання]{The motivation of the student youth to healthy lifestyle by means of modern methods of conducting of physical education} 87-89

  Стаття окремо (.PDF) (436.5 KiB)

 21. Носовець Н. М. [Роль і функції викладача в системі дистанційного навчання]{Role and functions of a teacher in the system of distant education} 90-94

  Стаття окремо (.PDF) (462.9 KiB)

 22. Павленко І. О. [Використання валеологічного потенціалу навчальних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх учителів]{Utilization of the valeological potential of educational disciplines in the process of professional training of future teachers} 95-98

  Стаття окремо (.PDF) (468.9 KiB)

 23. Подковко Х. В. [Аналіз можливостей та перспектив використання технології електронного портфоліо викладачами вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів]{The analysis of possibilities and prospects of using the technology of e-portfolio by the teachers of higher medical (pharmaceutical)educational institutions} 99-102

  Стаття окремо (.PDF) (441.4 KiB)

 24. Попович А. С. [Особливості змістового наповнення навчальних програм із дисципліни «Стилістика української мови»]{The peculiarities of discipline content in «Stylistics of the Ukrainian language» curricula} 103-106

  Стаття окремо (.PDF) (462.0 KiB)

 25. Скорик Т. В. [Методи проблемного навчання як шлях підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах]{The methods of problematic education as a way of improving the quality of education in universities} 107-109

  Стаття окремо (.PDF) (437.3 KiB)

 26. Твердохліб Н. В. [Акомпанемент як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах]{Accompaniment as one of the species of the development of creativity of future teachers of music at pedagogical colleges} 110-112

  Стаття окремо (.PDF) (434.6 KiB)

 27. Ткачук С. І. [Професійна компетентність вчителя трудового навчання як складова педагогічної майстерності]{Professional competence of the labour training teacher as the component of pedagogical skills} 113-116

  Стаття окремо (.PDF) (443.8 KiB)

 28. Третяк О. С., Чебоненко С. О., Третяк А. І. [Ефективність організаційних і управлінських факторів при впровадженні комп’ютерних технологій в педагогічних ВНЗ]{Effectiveness of organizing and managerial factors in implementing computers technologies at teaching training higher educational institution} 117-121

  Стаття окремо (.PDF) (459.0 KiB)

 29. Холопова А. М., Холопова А. В. [Організація занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи]{Organization of teaching physical education classes with students with disabilities in health} 122-125

  Стаття окремо (.PDF) (440.7 KiB)

 30. Юрійчук Н. Д. [До проблеми організації навчальної діяльності студентів ВНЗ на неспеціальних факультетах з української мови]{The problem of students educational activities of institution of higher education with non-special faculties of faculty of Ukrainian language} 126-128

  Стаття окремо (.PDF) (434.9 KiB)

 31. Белан Т. Г., Берізко А. О. [Особливості організації профорієнтаційної роботи учнів старших класів]{Features of vocational guidance of senior pupils} 129-132

  Стаття окремо (.PDF) (760.3 KiB)

 32. Бермудес Д. В. [Історико-педагогічний аналіз підготовки учителів фізичної культури у вищих педагогічних закладах України]{Historical and pedagogical analysis of physical education teachers’ training in institutions of higher pedagogic education of Ukraine} 133-137

  Стаття окремо (.PDF) (679.3 KiB)

 33. Бондар Т. І. [Стандартизація підготовки управлінських кадрів системи середньої освіти США: генеза]{Standards for school leaders preparation programs in the U.S. education: genesis} 138-142

  Стаття окремо (.PDF) (617.4 KiB)

 34. Бут Я. В. [Роль федерацій католицьких університетів у розвитку системи вищої освіти Франції другої половини ХХ – початку ХХІ століття]{The role of organizations of catholic universities in the development of the higher education system of France in the second half of XX – beginning of XXI century} 143-146

  Стаття окремо (.PDF) (594.4 KiB)

 35. Дорошенко Т. В. [Створення мистецько-освітнього середовища як важлива умова реалізації суб’єктно-особистісного підходу у підготовці майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності]{Art and education environment creation as an important factor for subjective and personal approach implementation into future primary school teachers’ training for music and education work} 147-151

  Стаття окремо (.PDF) (658.2 KiB)

 36. Дрозденко Н. М., Босу О. В. [Самостійна робота як засіб та умови професійного становлення майбутнього магістра педагогіки]{Self-study work as method and professional formation conditions of future master of pedagogy} 152-154

  Стаття окремо (.PDF) (592.6 KiB)

 37. Каленик О. О., Цареградська Т. Л. [Методичні аспекти оцінювання початкового рівня знань студентів-іноземців підготовчих відділень, набутих в різних національних системах освіти]{Methodological aspects of evaluation initial level of knowledge of foreign students preparatory departments, acquired in different national education systems} 155-158

  Стаття окремо (.PDF) (634.4 KiB)

 38. Кащук М. Г. [Проблема правового виховання старшокласників в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини ХХ століття]{The problem of legal education of senior pupils in the history of national educational thought in the second half of XX century} 159-164

  Стаття окремо (.PDF) (629.3 KiB)

 39. Корнєва А. О. [Світоглядний потенціал та перспективи впровадження деяких засобів етнопедагогіки Чернігово-Сіверщини у процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку]{Ideological potential and aspect of introduction with some resources of ethnopedagogy chernihiv-sivershchyna in a physical education of children of primary school age} 165-168

  Стаття окремо (.PDF) (606.8 KiB)

 40. Кузьменко Н. М. [Науково-педагогічна спадщина І. П. Львова: управлінський аспект]{Ivan Petrovych Lviv’s scientific-pedagogical heritage: management aspect} 169-173

  Стаття окремо (.PDF) (607.2 KiB)

 41. Кузьменко Ю. В. [Стан дослідженості проблеми формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в педагогічній пресі другої половини ХХ ст.]{State of research of problem of forming of education component of specialists of labor training in pedagogical press in the second part of the XX-th century} 174-180

  Стаття окремо (.PDF) (671.3 KiB)

 42. Мазуренко К. Ю. [Інтерпретаційний підхід в релігійній освіті в школах Великої Британії]{The interpretive approach in religious education in schools of Great Britain} 181-183

  Стаття окремо (.PDF) (595.4 KiB)

 43. Максименко О. В. [Зародження ідей реалізації дослідницької діяльності в педагогічній праці]{Origin of realization ideas of research activity in pedagogical work} 184-187

  Стаття окремо (.PDF) (450.4 KiB)

 44. Максименко О. О. [Організація навчання іноземних мов на рівні старшої школи Італії: трансформації в умовах сучасності]{Organisation of foreign language teaching in upper secondary education of Italy: transformation in contemporary conditions} 188-191

  Стаття окремо (.PDF) (689.3 KiB)

 45. Нищак І. Д, Повечера І. В. [Особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів технологій в процесі навчання графічних дисциплін]{Features organization of self-work of future teachers of technology in the learning process of graphic disciplines} 192-195

  Стаття окремо (.PDF) (598.9 KiB)

 46. Рекун О.О., Пригодій А.В. [Cаsy-study як інтерактивна форма навчання в професійно-технічних навчальних закладах]{Саsy-study as an interactive training form in vocational schools } 196-198

  Стаття окремо (.PDF) (534.1 KiB)

 47. Приймак С.Г. [Спектральний аналіз варіабельності серцевого ритму студентів, що займаються в групах спортивно-педагогічного удосконалення]{Spectral analysis of the heart rate variability of students engaged in the group of sporting pedagogical improvement} 199-202

  Стаття окремо (.PDF) (702.4 KiB)

 48. Приходько Г. І. [Проблема нестачі вчителів фізичного виховання в Україні в ХIХ – на початку ХХ століть і деякі шляхи її вирішення]{The problem of shortage physical education teachers in Ukraine XIX – early XX century and some ways for its solution} 203-208

  Стаття окремо (.PDF) (567.6 KiB)

 49. Проніков О. К. [Організатор педагогічної справи]{Organizers teaching cases} 209-211

  Стаття окремо (.PDF) (598.1 KiB)

 50. Радомська А. М. [Етнокультурна позиція студентів в основі ціннісного підходу до результату художньої освіти]{Etno–cultural position of students is according to a value sustem approach to the result of art education} 212-215

  Стаття окремо (.PDF) (604.3 KiB)

 51. Ребенок В. М. [Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів професійної підготовки у процесі використання інформаційних технологій]{Activation of cognitive activity of future professional training teachers during usage of information technologies} 216-219

  Стаття окремо (.PDF) (600.2 KiB)

 52. Рябоконь Л. В. [Теоретико-методичні засади використання тренінгових методів під час навчання дисципліни «Основи здоров’я» у ЗНЗ]{Theoretical and methodological fundamentals training methods of use during training course “Health basics” in schools} 220-223

  Стаття окремо (.PDF) (547.8 KiB)

 53. Стасевський Ю. С. [Діяльність творчих студентських колективів на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)]{The activities of student creative teams of Slobozhanshchyna (the second half of XIX – early XX century)} 224-229

  Стаття окремо (.PDF) (623.9 KiB)

 54. Черновський С. М. [Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів-дизайнерів до занять з фізичного виховання]{Motivation and valuable attitude to physical education of students of design faculty} 230-233

  Стаття окремо (.PDF) (600.6 KiB)

 55. Веселова Н. П. [Особливості переживання дітьми посттравматичних наслідків]{Peculiarities of children’s post-traumatic experience} 234-238

  Стаття окремо (.PDF) (566.2 KiB)

 56. Говоров Є. М., Дерев’янко А. П. [Технічна діяльність як фактор формування технологічного мислення майбутніх педагогів]{Technical activities as a factor of technological thinking formation of future teachers} 239-242

  Стаття окремо (.PDF) (450.1 KiB)

 57. Кудін С. Ф., Бивалькевич Л. М. [Оздоровча спрямованість діяльності студентів, що мають вегетативні розлади]{Wellness orientation the students’ activity with autonomic dysfunction} 243-246

  Стаття окремо (.PDF) (525.8 KiB)

 58. Шкарбан Л. В. [Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності ліворуких учнів]{Features of teaching and learning of left-handed pupils} 247-250

  Стаття окремо (.PDF) (449.2 KiB)

 59. Щербакова І. М., Пантюх М. Ю. [Теоретичні засади дослідження мотивації досягнень]{Theoretical principles of research achievement’s motivation} 251-254

  Стаття окремо (.PDF) (444.6 KiB)

 60. Ващенко Л. І. [Теоретичні основи формування рухових умінь і навичок молодших школярів у процесі фізичного виховання]{Theoretical basis of the formation of the motive abilities and skills of the primary school pupils in the process of physical education} 255-259

  Стаття окремо (.PDF) (560.8 KiB)

 61. Гаврилюк О. А. [Формування сценічно-виконавської майстерності вчителів музичного мистецтва в процесі художньої творчої діяльності]{The formation of scenically-performance skills of the teachers of music in the process of artistic creativity} 260-263

  Стаття окремо (.PDF) (439.5 KiB)

 62. Гедзик А. М. [Особливості вивчення правил виконання технічного рисунка в процесі підготовки майбутніх учителів технологій до проектної діяльності]{Features technical study rules of figures in the process of preparation of future teachers of technology to design} 264-269

  Стаття окремо (.PDF) (787.6 KiB)

 63. Горяна Л. Г. [Компоненти підготовки майбутнього вчителя біології до формування здорового і безпечного способу життя в учнів]{Components of future teacher of biology training to promoting pupils’ healthy and lifestyles safety} 270-273

  Стаття окремо (.PDF) (474.0 KiB)

 64. Зеленська О. П. [Актуальні проблеми професійної підготовки вчителів іноземної мови]{Urgent problems of professional training teachers of a foreign language} 274-277

  Стаття окремо (.PDF) (526.0 KiB)

 65. Коляда А. М., Трихліб І. В. [Поєднання натурного та віртуального лабораторних експериментів як основа формування дослідницьких умінь майбутніх учителів технологій]{Combination of full-sized and virtual laboratory experiments as the basis of researching skills of future technology teachers} 278-281

  Стаття окремо (.PDF) (598.2 KiB)

 66. Кондратенко Т. В. [Визначення критеріїв показників та рівнів готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників]{Defining criteria indicators and levels of readiness of future teachers of technologies for teaching high school students economic disciplines} 282-285

  Стаття окремо (.PDF) (603.5 KiB)

 67. Пискун О. М., Романенко Ю. М. [Проектна діяльність як чинник розвитку творчих здібностей майбутніх учителів технологій]{Project activity as a development factor of creative abilities of future teachers of technologies} 286-289

  Стаття окремо (.PDF) (535.9 KiB)

 68. Рябченко С. В. [Система технологій навчання у структурі підготовки вчителів біологічних спеціальностей]{System educational technologies in the structure training system of biology teachers} 290-293

  Стаття окремо (.PDF) (603.2 KiB)

 69. Ситников О. П. [Вивчення механізму електричної провідності нематичних рідких кристалів у навчальному експерименті]{A study of the mechanism of electric conductivity of nematic liquid krystals in an educational experiment} 294-297

  Стаття окремо (.PDF) (546.4 KiB)

 70. Стеченко Т. О., Ушакова Л. І. [Професійний аспект формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов]{The professional aspect of forming the linguoculturological competence to future teachers of foreign languages} 298-301

  Стаття окремо (.PDF) (601.3 KiB)

 71. Терентьєва Н. О. [Проектування навчальної дисципліни «Менеджмент в освіті, фізичному вихованні і спорті» для студентів магістратури]{Design of discipline «Management in education, physical education and sport» for masters} 302-306

  Стаття окремо (.PDF) (657.7 KiB)

 72. Федан Т. В. [Вивчення декоративно-ужиткового мистецтва як елемент підготовки майбутніх учителів технологій до організації гурткової роботи]{Studying of decorative and applied arts as an element of technologies’ students training for study group work organization} 307-310

  Стаття окремо (.PDF) (541.4 KiB)

 73. Ховрич М. О. [Формування економічної культури майбутніх вчителів технологій при викладанні дисциплін електротехнічного профілю]{Forming of economic culture to technologies teachers-trainees while electrical engineering teaching} 311-313

  Стаття окремо (.PDF) (551.9 KiB)

 74. Хольченкова Н. М. [Роль та місце позашкільної освіти у формуванні здоров’язбереження учнів]{The role and place of out-of-school education in the formation of pupils’ health care} 314-319

  Стаття окремо (.PDF) (620.8 KiB)

 75. Цина А. Ю. [Компетентнісно орієнтовані інноваційні педагогічні технології в трудовому навчанні]{Competence oriented innovative educational technology in the employment training} 320-326

  Стаття окремо (.PDF) (810.7 KiB)

 76. Юцевич І. С. [Проблема готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у процесі фахової підготовки]{Problem of foreign languages teachers-trainees readiness to use it-technologies while professional training} 327-331

  Стаття окремо (.PDF) (659.7 KiB)

 77. Бобилєв Д. Є. [Компетентнісна модель майбутнього вчителя математики з пріоритетом професійної спрямованості та фундаментальності]{Competence model of future teachers of mathematics professional touch orientation and fundamental} 332-337

  Стаття окремо (.PDF) (572.4 KiB)

 78. Воєділова О. М., Козир А. С., Єрмоленко О. І. [Педагогічна система національного виховання школярів в процесі позаурочних занять контактними видами спорту]{Pedagogical system of national education of pupils during extracurricular classes of contact sports} 338-342

  Стаття окремо (.PDF) (496.4 KiB)

 79. Галян О. І. [Принцип суб’єктності особистості школяра у навчально-виховному процесі: теоретичне обґрунтування потреби запровадження]{The principle of agency of the pupil’s personality in the educational process: theoretical substantiation of the need for implementation} 343-347

  Стаття окремо (.PDF) (458.6 KiB)

 80. Денисенко В. В., Гетта В. Г. [Особливості організації технічної творчості в сучасній школі]{Peculiarities of teaching technical art at modern school} 348-350

  Стаття окремо (.PDF) (436.7 KiB)

 81. Границя Є. В. [Професійна діяльність вчителя початкової школи з формування творчих здібностей першокласників]{Professional activity of an elementary school teacher with creating creative abilities by first graders} 351-354

  Стаття окремо (.PDF) (441.0 KiB)

 82. Давиденко А. А. [Проблеми розвитку творчих здібностей учнів в освітньому процесі з фізики]{Problems of the students’ creative abilities development in the educational process in physics} 355-359

  Стаття окремо (.PDF) (505.5 KiB)

 83. Дрозденко В. М., Федорченко Ю. Ю. [Вплив вербального і невербального спілкування вчителя на формування професійної спрямованості старшокласників]{Influence of teacher’s verbal and nonverbal communication on senior school-students’ professional direction} 360-363

  Стаття окремо (.PDF) (444.4 KiB)

 84. Єрмоленко А. О. [Проблема вдосконалення професійної майстерності сучасного вчителя в процесі педагогічної діяльності]{The problem of a modern teacher’s professional skill development in the process of teaching} 364-367

  Стаття окремо (.PDF) (445.1 KiB)

 85. Кревська Т. М., Першко Г. О. [Організація роботи соціального працівника з дітьми, які мають обмежені можливості в соціально-реабілітаційному центрі «Родина»]{Organization of work social worker with children who have disability in social rehabilitation center «Rodyna»} 368-371

  Стаття окремо (.PDF) (381.5 KiB)

 86. Кучерява К. В. [Розвиток самоосвітньої компетентності майбутнього викладача економіки як основа подальшого самовдосконалення спеціаліста]{The development of self-educational competence of the future lecturers of economics as a basis for further self-improvement specialist} 372-374

  Стаття окремо (.PDF) (449.6 KiB)

 87. Мельникова Н. С. [Активізація пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання]{Activation of cognitive activity of primary school children in physical education} 375-379

  Стаття окремо (.PDF) (483.7 KiB)

 88. Неделюк А. К., Мазуренко С. Г. [Мотивація навчання учнів як важлива складова педагогічного процесу]{Motivation in education as an important part of pedagogical process} 380-382

  Стаття окремо (.PDF) (435.6 KiB)

 89. Олейник А. І. [Теоретико-методичні аспекти використання хореографії як напрямку здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури]{Theoretical and methodological aspects of choreography as the direction of health saving technology at physical education lessons} 383-386

  Стаття окремо (.PDF) (445.6 KiB)

 90. Полетай В. М., Полетай О. М., Васильченко А. В. [Науково-дослідницька робота як складова професійної підготовки майбутніх педагогів]{Scientific research work as a component of professional training of future teachers} 387-390

  Стаття окремо (.PDF) (461.9 KiB)

 91. Пронікова І. В. [Виховання підприємливості учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах як психолого-педагогічна проблема]{Education of the entrepreneurship of student youth in at secondary educational institutions as a psychological and pedagogical problem} 391-394

  Стаття окремо (.PDF) (439.5 KiB)

 92. Рапацька І. Б. [Сучасні проблеми організації позашкільної здоров’язбережувальної діяльності учнів п’ятих класів]{Modern problems of organization of health preservation extracurricular activity of pupils of the fifth classes} 395-399

  Стаття окремо (.PDF) (454.6 KiB)

 93. Січко I. О. [Можливості запровадження КІТ у роботі вчителя початкової школи]{Possibilities of introduction of computer and information technology in the primary school teacher} 400-404

  Стаття окремо (.PDF) (549.9 KiB)

 94. Торубара О. М. [Формування педагогічного іміджу викладача спецтехнологій у професійно-технічному навчальному закладі]{Formation of pedagogical image of the special technologies teacher in the vocational educational institution} 405-408

  Стаття окремо (.PDF) (439.0 KiB)

 95. Федченко О. В. [Формування кидкових рухів у баскетболі, школярів 7-9 класів на уроках фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах]{Formation throwing motion in basketball, pupils of 7-9 classes at physical training lessons in secondary schools} 409-412

  Стаття окремо (.PDF) (486.7 KiB)

 96. Юденок В. М. [Педагогічні проблеми фізичної культури учнів середнього шкільного віку]{Pedagogical problems of physical culture of secondary school age children} 413-416

  Стаття окремо (.PDF) (440.1 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

18 + sixteen =