Вісник №130

Зміст

 1. Акініна Н.Л. [Основні тенденції сучасної університетської освіти США]{Major trends of modern university education USA} 5-12

  Стаття окремо (.PDF) (539.0 KiB)

 2. Бадюк Ю. В. [Електронні навчально-методичні комплекси для реалізації самостійної роботи студентів в умовах інформаційного освітнього середовища]{Electronic educational and methodical complexes for self –study work of students in the context of information educational environment} 13-15

  Стаття окремо (.PDF) (411.7 KiB)

 3. Гнезділова К.М. [Актуальні питання магістерської підготовки майбутніх викладачів математики]{Key aspects of masters’ training for future teachers of mathematics} 16-19

  Стаття окремо (.PDF) (415.3 KiB)

 4. Дем’яненко Н.М. [Інноваційні трансформації освітнього простору педагогічного університету]{Designing of educational space of pedagogical university} 20-25

  Стаття окремо (.PDF) (440.8 KiB)

 5. Дороніна Т.О. [Оновлення “державного класифікатора професій”: можливості застосування гендерного підходу]{The renovation of “the state classifier of occupations” possibilities of gender approach implementation} 26-29

  Стаття окремо (.PDF) (464.0 KiB)

 6. Дорошенко Т.В. [Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ музичної освіти учнів]{Metodological concept of future primary school teachers training for providing learners with music education bases } 30-33

  Стаття окремо (.PDF) (420.4 KiB)

 7. Жигірь В.І. [Сутність та зміст лідерської компетентності майбутнього менеджера освіти]{Nature and contents of education managers’ leadership competence} 34-37

  Стаття окремо (.PDF) (428.0 KiB)

 8. Карупу О.В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. [Про викладання деяких питань математичного аналізу англомовним студентам]{On teaching of some topics of mathematical analysis tо english speaking students } 38-41

  Стаття окремо (.PDF) (421.3 KiB)

 9. Кожуріна І.Є. [Корекція фізичного стану у студентів з урахуванням фізичної підготовленості]{Correction of the physical condition of the students with regard to physical fitness} 42-45

  Стаття окремо (.PDF) (456.3 KiB)

 10. Курмакова І.М., Білоус О.В. [Структура професійної програми підготовки учителів хімії освітнього ступеня бакалавр у контексті проблеми підвищення якості освіти в педагогічному університеті]{The structure of the professional training program of chemistry teachers (educational degree bachelor) concerning the problem of educational quality improvement within the pedagogical university} 46-50

  Стаття окремо (.PDF) (467.1 KiB)

 11. Люлька В.С. [Розвиток сучасних концепцій професійної підготовки магістрів]{Development of modern concepts of masters training}51-54

  Стаття окремо (.PDF) (415.8 KiB)

 12. Маковська О.А. [Технологія внутрішнього моніторингу якості професійної освіти в діяльності менеджерів вищих навчальних закладів]{Internal monitoring technology professional quality of managers education in institutions of higher education} 55-59

  Стаття окремо (.PDF) (431.6 KiB)

 13. Максименко О.В. [Інноваційні технології в системі вищої професійної освіти] {Innovative technologies are in system of higher professional education} 60-63

  Стаття окремо (.PDF) (418.4 KiB)

 14. Нестеренко А.А. [Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки щодо проведення профілактичної роботи]{Analysis of contents of professional training of future fire safety professionals for preventive activity} 64-67

  Стаття окремо (.PDF) (451.6 KiB)

 15. Носовець Н.М. [Професійна підготовка майбутніх учителів у країнах західної Європи]{Professional training of future teachers in western Europe} 68-72

  Стаття окремо (.PDF) (430.6 KiB)

 16. Пелех Л.Р. [Застосування проектного методу як інноваційної складової в навчанні іноземних мов: порівняльний аспект]{Project method as innovative component usage in foreign languages learning: comparative aspect } 73-76

  Стаття окремо (.PDF) (428.0 KiB)

 17. Подковко Х.В. [Інноваційні педагогічні технології в системі вищої освіти]{Innovative pedagogical technologies in the system of higher education } 77-80

  Стаття окремо (.PDF) (418.3 KiB)

 18. Solarczyk Leszek [Potrzeba związku edukacji obywatelskiej z przeszłością]{The need for civic education to be connected with the past} 81-87

  Стаття окремо (.PDF) (424.5 KiB)

 19. Стрілець С.І., Смолянко Ю.М. [Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів]{Ways of realization of future preschool teachers’national and patriotic upbringing} 88-92

  Стаття окремо (.PDF) (425.8 KiB)

 20. Терентьєва Н.О. [Проектування освітньої програми підготовки магістрантів спеціальності педагогіка вищої школи]{Designing of educational program for master’ of pedagogic training (EXAMPLE OF Borys Grinchenko Kyiv university)} 93-97

  Стаття окремо (.PDF) (467.1 KiB)

 21. Ткаченко О.В. [Педагогічні умови підготовки майбутнього магістра з агрономії до педагогічної діяльності у ВНЗ аграрного профілю]{Pedagogical conditions of future master of agronomy for teaching activities in Universities Agricultural profile} 98-101

  Стаття окремо (.PDF) (417.3 KiB)

 22. Третяк О.С., Чебоненко С.О. [Академічна мобільність та сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти в Україні]{Academic mobility and modern approaches to providing the quality of higher education in Ukraine} 102-105

  Стаття окремо (.PDF) (419.1 KiB)

 23. Чирчик С. В. [Оцінка якості вищої дизайн-освіти]{Assessment of the quality of higher education design } 106-110

  Стаття окремо (.PDF) (475.8 KiB)

 24. Шаров С.В. [Сучасний стан розвитку інтелектуальних інформаційних систем]{Modern state of the development of intellectual information systems} 111-114

  Стаття окремо (.PDF) (413.5 KiB)

 25. Ачкан В.В. [Гуманістичний, діяльнісний та системний підходи в контексті підготовки вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності]{Humanistic, active and systematic methods in the context of training of a teacher of mathematics for the innovative pedagogical activity} 115-119

  Стаття окремо (.PDF) (502.1 KiB)

 26. Белан Т.Г. [Організаційно-методичні засади практичної підготовки студентів-магістрантів технологічного факультету]{Organizational-methodological bases of practical training of students of technology faculty } 120-122

  Стаття окремо (.PDF) (409.3 KiB)

 27. Вовк М.П. [Науково-педагогічна діяльність викладачів класичних університетів у вимірах розвитку української фольклористики (1951 – 1989 рр.)]{Scientifically pedagogical activity of teachers of classic universities in measurings of development of ukrainian specialist in folk-lore (1951 – 1989)} 123-126

  Стаття окремо (.PDF) (430.4 KiB)

 28. Гавриленко Т.Л. [Трансформація змісту початкової освіти в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. хх ст.]{Transformation of primary education content in ukraine in the late 1980s and early 1990s } 127-131

  Стаття окремо (.PDF) (434.4 KiB)

 29. Грищенко С.В. [Проблема протидії торгівлі людьми в підготовці майбутніх вчителів]{The problem of combating human trafficking in the preparation of future teachers} 132-135

  Стаття окремо (.PDF) (425.7 KiB)

 30. Дейкун М.П. [Культура збереження здоров’я майбутніх учителів]{Culture preserving the health of future teachers} 136-139

  Стаття окремо (.PDF) (416.9 KiB)

 31. Дрозденко Н.М., Дрозденко В.М. [Соціальна активність студентів як умова формування професійної спрямованості майбутнього вчителя]{Students’ social activity as a condition of future teachers professional orientation formation } 140-143

  Стаття окремо (.PDF) (417.3 KiB)

 32. Євтух М.Б., Проніков О.К. [Формування системи шкіл на території Чернігівщини (друга половина хvііі – початок хх століття)]{Formation of schools territory Chernihiv (the second half of xviii – early twentieth century)} 144-148

  Стаття окремо (.PDF) (426.6 KiB)

 33. Завадська Т.М., Савченко Г.В. [Комунікативний процес як явище та його роль у педагогіці мистецтва]{Phenomenon of communicational process and its role in arts pedagogics} 149-152

  Стаття окремо (.PDF) (369.4 KiB)

 34. Козерук Ю.В., Буланов О.М., Трояновська М.М., Козерук К.В. [Концепція “фізичне самовиховання” в історичному ракурсі]{The concept of “physical self-training”: a historical perspective} 153-156

  Стаття окремо (.PDF) (416.0 KiB)

 35. Кузьменко Ю.В. [Підготовка вчителів України радянської доби до викладання трудового навчання у школах (1950-1991 рр.)]{Training of Ukrainian teachers of labor in schools in the soviet period (1950-1991)} 157-160

  Стаття окремо (.PDF) (419.0 KiB)

 36. Мазуренко К.Ю. [Нові підходи до релігійної освіти у Великій Британії]{New approaches in religious education in Great Britain} 161-163

  Стаття окремо (.PDF) (414.2 KiB)

 37. Махінов В.М.[Педагогічна концепція формування мовної особистості у лінгвістичній школі “мови й мовлення” Ф. ДЕ Соссюра]{The pedagogycal concept of formation of linguistic identity in language school “language and speech” F. DE Saussure} 164-168

  Стаття окремо (.PDF) (430.9 KiB)

 38. Нітченко Г.М., Ховрич М.О. [Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ]{The analysis of information and communication technologies usage in the University Educational Process} 169-172

  Стаття окремо (.PDF) (415.7 KiB)

 39. Пеньковець Д.В. [Теоретичні аспекти формування ігрової компетентності у майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін]{Theoretical aspects of future pe teachers’ game competence in process of psychological and pedagogical disciplines studying} 173-175

  Стаття окремо (.PDF) (411.8 KiB)

 40. Раковська М.А. [Концептуалізація філософського погляду на проблему формування аксіологічного потенціалу професійної підготовки]{Conceptualization of philosophical view on the problem of professional training axiological basis formation} 176-180

  Стаття окремо (.PDF) (438.6 KiB)

 41. Стеценко І.М. [Підготовка майбутніх працівників пробації до складання досудової доповіді]{Preperation of probation officers for pretrial report writing} 181-184

  Стаття окремо (.PDF) (426.3 KiB)

 42. Стражнікова І.В. [Еволюція теоретичних основ змісту середньої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини хх – початку ххі ст.]{The evolution of the theoretical foundations of the secondary education in studies of the western region of Ukraine in the second half of xx – beginning of xxi century} 185-188

  Стаття окремо (.PDF) (373.6 KiB)

 43. Видра О.Г. [Дослідження особливостей усвідомлення студентами причин своєї поведінки і результатів у навчанні]{Studying of students understanding of their behavior and training results} 189-192

  Стаття окремо (.PDF) (437.5 KiB)

 44. Говоров Є.М. [Технічне мислення як складова професійної культури майбутнього вчителя технологій]{Technical thinking as a component of professional culture of future technologies teacher} 193-196

  Стаття окремо (.PDF) (416.7 KiB)

 45. Давидченко І.Д. [Лінгвокультурологічна компетентність як феномен теорії і практики професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку]{Linguo-culturological competence as a phenomenon of the theory and practice of professional training of future teachers of preschool children} 197-200

  Стаття окремо (.PDF) (2.7 MiB)

 46. Коляда А.М. [Вплив навчально-наукової діяльності на формування технічного мислення у майбутніх учителів технологій]{Educational and research activity effects on the future teachers’of technologies technical thinking formation} 201-204

  Стаття окремо (.PDF) (418.2 KiB)

 47. Кудін С.Ф. [Особливості формування культури саморегуляції у майбутніх учителів фізичного виховання]{Forming of self-direction culture to future physical training teachers} 205-208

  Стаття окремо (.PDF) (455.1 KiB)

 48. Медведєва М.О. [Особливості організації навчального процесу в умовах особистіно орієнтованого навчання з використанням інформаційних технологій]{Features of the educational process in osobystino based learning using information technology} 209-213

  Стаття окремо (.PDF) (376.8 KiB)

 49. Соколенко Л.О. [Роль наукових основ шкільного курсу математики у професійній підготовці вчителя]{The role of the scientific bases of school mathematics course in teaching the professional training} 214-219

  Стаття окремо (.PDF) (542.3 KiB)

 50. Тягай І.М. [Використання елементів інтерактивного навчання на лекційних заняттях математичних дисциплін]{The use of interactive training elements on lectures of mathematics} 220-222

  Стаття окремо (.PDF) (413.1 KiB)

 51. Федорчук А.Л.[Критерії та показники готовності майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю]{Сriteria and indicators of the readiness of future teachers of informatics to work in the classroom of physical and mathematical profile} 223-227

  Стаття окремо (.PDF) (376.2 KiB)

 52. Шелудько І.В. [Формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання варіативних модулів художнього спрямування на основі спецкурсу “ХОМ (методика навчання варіативних модулів)”]{Formation of readiness of future teachers to learning technologies variant modules feature based orientation couse “HOM (teaching methods variant module)”} 228-231

  Стаття окремо (.PDF) (454.8 KiB)

 53. Гаргін В.В. [Можливості використання інформаційних технологій у процесі формування професійних знань та навичок у майбутнього вчителя трудового навчання]{Opportunites to use information technologies in the process of formation the professional knowledge and skills for future teachers of labour education} 232-236

  Стаття окремо (.PDF) (501.4 KiB)

 54. Ковбаса Т.І. [Зміст методичної підготовки майбутнього вчителя технологій]{Contents of methodical training of technologies teachers} 237-240

  Стаття окремо (.PDF) (426.6 KiB)

 55. Коньок М.М. [Модель підготовки майбутнього вчителя технологій до встановлення та використання міжпредметних зв’язків фахових дисциплін]{The model of future technologies teachers training for interdisciplinary connections between special disciplines establishing and using} 241-245

  Стаття окремо (.PDF) (454.6 KiB)

 56. Мінько Н.П. [Професійна підготовка майбутнього педагога у галузі фахових предметів]{The future teachers training in professional subjects studying} 246-248

  Стаття окремо (.PDF) (409.8 KiB)

 57. Перинський Ю.Є. [Модель формування професійної готовності у майбутніх вчителів технологій до застосування інноваційних методів навчання]{Model of formation professional readiness of the future technologies teachers for use innovative teaching methods} 249-253

  Стаття окремо (.PDF) (475.3 KiB)

 58. Пискун О.М. [Навчання майбутніх учителів технологій виготовленню етносувенірів та народних оберегів]{Future teachers of technologies’ training to making ethnic souvenirs and folk mascots} 254-256

  Стаття окремо (.PDF) (412.5 KiB)

 59. Полетай О.М. [Педагогічна умова як складова підготовки майбутніх учителів технологічної освіти до роботи з технічно обдарованими дітьми]{Pedagogical condition as the component of future technologies teachers’ training to work with technically gifted children} 257-261

  Стаття окремо (.PDF) (427.0 KiB)

 60. Савченко Т. О. [Фахова підготовка як засіб формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування]{Professional training as a source of future social teacher and skills professionally oriented communication} 262-265

  Стаття окремо (.PDF) (422.7 KiB)

 61. Денисенко В.В., Гетта В.Г. [Системний підхід до підготовки майбутніх учителів технологій з технічної творчості]{Systematic approach to training future teachers technologies with technical creativity} 266-269

  Стаття окремо (.PDF) (489.4 KiB)

 62. Кучерган Є.В. [“Здоров’язберужувальна компетентність” як складова професійної підготовки майбутнього вчителя]{Health saving competence as a part of futureteacher’s professional preparation} 270-273

  Стаття окремо (.PDF) (425.1 KiB)

 63. Парфанович І.І.[Зміст профілактичної роботи з формування відповідального ставлення дівчат до соціальних норм]{The content of preventive work with girls while forming a responsible attitude to social norms} 274-278

  Стаття окремо (.PDF) (423.9 KiB)

 64. Філоненко О. С. [Аналіз підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів України до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах у 50-х – 60-х роках хх ст.]{The analysis of preparation of students of higher pedagogical educational establishments of Ukraine for educational work at children recreation camps in the 50-s – 60-s of the twentieth century} 279-282

  Стаття окремо (.PDF) (419.2 KiB)

 65. Алексеєва К.І., Воскобойнікова Г.Л. [Педагогічні підходи і принципи оздоровчої педагогічної діяльності тренера-викладача у групах початкової підготовки художньої гімнастики]{Pedagogical approaches and teaching the principles of health coaches in groups of initial training calisthenics} 283-286

  Стаття окремо (.PDF) (489.2 KiB)

 66. Васильєва Д. В. [Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках алгебри і початків аналізу]{Forming of pupils save health competence on the lessons of algebra and beginnings of analysis} 287-291

  Стаття окремо (.PDF) (540.1 KiB)

 67. Величко Д.В., Голумбевська С.В. [Соціальна інклюзія в освіті]{Social inclusion in education} 292-295

  Стаття окремо (.PDF) (420.9 KiB)

 68. Вернигора О.Л. [Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури у процесі вивчення фольклору]{Use of information and communication technologies at ukrainian literature lessons studying folklore} 296-299

  Стаття окремо (.PDF) (417.1 KiB)

 69. Гайдамака О.В. [Аналіз результатів педагогічних умов і методики поліхудожнього виховання учнів початкової школи]{Analysis of effectiveness of pedagogical conditions and methods poly-artistic education in the primary school} 300-302

  Стаття окремо (.PDF) (450.0 KiB)

 70. Гокова Т.В., Кобко Л.М. [Узагальнення і систематизація знань учнів про площу трикутника через пошук різних розв’язань геометричної задачі]{Generalization and systematization of knowledge about a triangle area through searching of different ways of solving a geometric problem} 303-308

  Стаття окремо (.PDF) (709.5 KiB)

 71. Давиденко А. А. [Проблеми підвищення кваліфікації працівників освіти та можливі шляхи їх розв’язання]{Problems of education training and their solution possible ways} 309-312

  Стаття окремо (.PDF) (425.5 KiB)

 72. Дрижак В.В., Єрмак С.М. [Формування культури самопрезентації тренінгів]{Training self–presentation culture} 313-316

  Стаття окремо (.PDF) (418.0 KiB)

 73. Заліський А.А. [Співробітництво, як один із шляхів професійного вдосконалення вчителя]{Collaboration as one of the ways to improve teacher’s professional qualities} 317-320

  Стаття окремо (.PDF) (422.7 KiB)

 74. Ковбаса Ю.М. [Застосування інструментарію математичних ігор у психолого-педагогічних дослідженнях]{Collaboration as one of the ways to improve teacher’s professional qualities} 321-325

  Стаття окремо (.PDF) (532.2 KiB)

 75. Левицька-Сосімович І.О. [Психологічні аспекти формування ціннісних орієнтацій учнів основної школи до праці]{Psychological aspects of forming of basic school pupils’ value orientations to work} 326-329

  Стаття окремо (.PDF) (476.5 KiB)

 76. Міненок А.О. [Концептуальні основи професійного саморозвитку вчителя у філософському контексті розвитку людини]{Conceptual bases of professional self-development of teacher in philosophical context human development} 330-333

  Стаття окремо (.PDF) (417.2 KiB)

 77. Носко Ю.М., Андреєва В.В. [Здоров’язбережувальна організація навчального процесу учнів]{Organization of the student’s health saving educational process } 334-339

  Стаття окремо (.PDF) (476.5 KiB)

 78. Печко О.М. [Реалізація експериментальної технології формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій]{Implementation of the technology to forming a professional thinking of future teachers of physical culture by the pedagogical situations} 340-343

  Стаття окремо (.PDF) (551.4 KiB)

 79. Постова С.А. [Підготовка старшокласників до участі в олімпіаді з інформаційних технологій]{The preparing of the pupils to their taking part in competition of information technologies} 344-347

  Стаття окремо (.PDF) (422.6 KiB)

 80. Пронікова І.В. [Актуальні проблеми економічної освіти учнів]{Economic education of pupils} 348-351

  Стаття окремо (.PDF) (420.5 KiB)

 81. Сотська Г.І. [Естетична самоосвіта викладача образотворчого мистецтва вищого педагогічного навчального закладу як чинник професійного саморозвитку]{The aesthetic self-education of the teacher of fine art pedagogical higher education institution as a factor of professional self-development} 352-355

  Стаття окремо (.PDF) (417.9 KiB)

 82. Шандыба Е.В. [Новый подход к преподаванию технических дисциплин при последипломной подготовке инженерных кадров]{A new approach to the teaching of technical subjects in the process of post-graduate engineer training} 356-359

  Стаття окремо (.PDF) (410.8 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

14 − 13 =